Thumb b6a92c729a0ae3ca89309a71cd6c7fee395028ff
3eba53abb013d4e1e2e87d1d5cba3060a7792b21

Missiebureau Roermond

Ik collecteer omdat:

Het Missiebureau via deze collectebus giften inzamelt voor de noodhulp aan Beiroet. 

13

donaties

€ 1.515

ingezameld